עברית | Русский | English

   

תקנון
 

תקנון - תנאי שימוש - מדיניות הגנת הפרטיות

כללי

 1. השימוש באתר ובאפליקציה (להלן: "האתר") כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון תנאי שימוש זה (להלן "תנאי השימוש"; "התקנון"), ומהוה הסכמה מפורשת לתנאים אלו.

 2. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. האמור בתנאי השימוש בלשון יחיד כולל אף לשון רבים, ולהיפך, ונכתב כך לשם הנוחות בלבד.

 3. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת GMT בע"מ (להלן: "החברה") המפעילה את האתר, לבין כל אדם המשתמש באתר ו/או במידע שהשיג באמצעות האתר ו/או בכל צורה הקשורה לאתר (להלן: "המשתמש").

 4. מטרת האתר הינה להוות אתר הבית של החברה וכן לאפשר ביצוע פעולות שונות, לרבות העברת וקבלת כספים בארץ ובחו"ל על ידי לקוחות החברה (להלן: "העברה" ו/או "עיסקה" ו/או "פעולה").

 5. הפעולות המבוצעות ע"י החברה כפופות להוראות חוק ישראליים ובינלאומיים, וצווים והנחיות שהותקנו מכוחם, המתייחסים בין היתר להוראות בנוגע לאיסור ומניעת הלבנת הון וטרור ולהוראות הנוגעות למיסוי הפעולות המבוצעות על-ידי החברה. לאור זאת יתכנו מצבים בהם פעולות לא יבוצעו ו/או ישונו ו/או ידווחו לגורמים הרלבנטים בהתאם לחוק עוד בטרם ביצועם. למען הסר ספק מובהר כי האחריות בגין מהות הפעולה חלה על המשתמש בלבד, והחברה מהווה מתווך בלבד לביצוע הפעלה, ומחובת המשתמש לבדוק טרם ביצוע העסקה את כל המשמעויות העולות מהוראות חוק אלו בפרט והוראות הדין בכלל.

 6. החברה רשאית לעכב או לשלול את רישומך לאתר בכל עת ובמיוחד עד להשלמת כל הפרטים הנדרשים ע"י החברה.

 7. כל משתמש אשר יעשה שימוש כלשהו באתר ייחשב כמצהיר כי קרא את תנאי השימוש באתר, הבין אותם, מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו רשאי לעשות שימוש באתר.

 8. משתמש שלא נתן הודעה מפורשת ובכתב על הסכמה לתנאי השימוש, אסור יהיה לו לעשות שימוש באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או כל מידע שהשיג באמצעות האתר.

 9. החברה רשאית לשנות תקנון זה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור על כך הודעה מעבר לביצוע השינוי באתר והחובה על המשתמש באתר לבדוק טרם השימוש את תנאי השימוש. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי.

 10. תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.

 11. מובהר בזאת כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לשני המינים בהתאמה.

 12. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא הסמכות הבלעדית בכל שאלה הקשורה בפרשנותו, תחולתו, ואכיפתו של התקנון וכל סכסוך הקשור לאתר זה, והוא ידון בכך בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

זכויות החברה

 1. החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק כלשהו.

 2. החברה אוסרת על שימוש באתר לצורך פרסום מידע בניגוד להוראות כל דין. האחריות לפרסום מידע כאמור, תחול באופן בלעדי על מפרסם התכנים ולא על החברה.


 

 1. מבלי לגרוע מכל הסעדים המוקנים לחברה על פי דין, החברה זכאית למנוע ממשתמש לעשות שימוש חלקי ו/או שימוש מלא באתר ו/או לנקוט בצעדים אחרים ו/או נוספים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמת המשתמש ו/או במתן הודעה מוקדמת למשתמש, בלא שתהיה למשתמש כל טענה בנדון כנגד החברה.

ביצוע עסקאות

 1. ביצוע עיסקה בין החברה למשתמש תהיה אך ורק על ידי משתמש בגיר (שמלאו לו 18 שנים) וכשיר משפטית, בעל תעודה מזהה בתוקף (ת.ז., דרכון וכדו') ובעל כתובת בישראל. ככל ועל אף האמור בוצעה עיסקה על ידי קטין, אך היא מהווה עיסקה שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל הסכמת אפוטרופסו לביצועה, תהיה רשאית החברה לקיים או לבטל את העיסקה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. תנאי בסיסי לביצוע הפעולות ע"י המשתמש הינה  מתן הצהרתו בנוגע לפעולה המבוקשת כי מקור הכספים המשמש להעברה זו הוא לגיטימי ואינו קשור לעבירה כלשהי על חוקי מדינת ישראל ו/או כל מדינה אחרת.

 3. ככל ולצורך ביצוע הפעולה, בהתאם להוראות הדין או בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ידרש המשתמש למסור פרטים נוספים כלשהם והוא יסרב לעשות כן, תהיה רשאית החברה לאפשר או לא לאפשר את ביצוע העיסקה ו/או את הקמת המשתמש ו/או את ביטול המשתמש מלהשתמש באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. במקרה של רכישה באמצעות כרטיס אשראי, אישור חברת האשראי לעיסקה הינו תנאי בלעדיו אין לביצוע העיסקה ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה במקרה שלא התקבל אישור חברת האשראי לעיסקה מכל סיבה שהיא וכתוצאה מכך תבוטל העיסקה על ידי החברה.

 5. עלות העיסקה תהיה בהתאם למפורט באתר, לרבות בכל הנוגע לשער החליפין במקרה בו המשתמש מבקש לבצע את ההעברה במטבע השונה ממטבע העברה, ולעמלה שתשולם לחברה. שערי החליפין וגובה העמלות יקבעו באופן בלעדי על ידי החברה. החברה איננה מתחייבת כי שערי החליפין או גובה העמלה יהיו בגובה מסויים, באחוז מסויים או תלויים במחירי השוק או בנק מסויים, לרבות בנק ישראל. המשתמש רשאי לבדוק את מחירי השוק טרם ביצוע העיסקה ולא תהיה לו כל טענה נכגד החברה בקשר לכך לאחר ביצועה.

 6. מדינות יעד העברה מתעדכנות מעת לעת על-פי שיקול דעת החברה ובכפוף להוראות הדין.

 7. החברה הינה מוסד כספי מוכר לענין מע"מ.

 8. במקרה של טעות בשער החליפין או בגובה העמלה שנתגלתה לחברה לאחר ביצוע העיסקה על ידי המשתמש, תהיה רשאית החברה לידע את המשתמש אודות הטעות. במקרה של טעות כאמור, יהיה רשאי המשתמש לבטל את הפעולה בלא כל עלות נוספת או לחלופין לאשרר את ביצוע הפעולה בהתאם למחיר המתוקן שיוצג לו. למען הסר ספק, המשתמש נותן הסכמתו לכך שהגדרת טעות תעשה באופן בלעדי על ידי החברה ולא יהיו לו כל טענות בקשר לכך והוא מוותר על כל טענה ודרישה כלפי החברה במקרה של טעות, למעט בנוגע למתן אפשרות ביטול העיסקה בלא עלות.

 9. במסגרת בדיקת העיסקה, תהיה רשאית החברה לבדוק פרטים אודות המשתמש ואודת מקבל הכספים או שולח הכספים, לרבות באמצעות מאגרי מידע של החברה ושל צדדים שלישיים, הן פרטים אישיים והן פרטים הנוגעים להסטוריה של המשתמש בביצוע עיסקאות והמשתמש נותן הסכמתו לבדיקות כאמור ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.

 10. בנוסף לאמור לעיל, לצורך ביצוע עיסקה ייתכן ויהיה על המשתמש להצהיר כי הוא עומד בתנאים מסויימים, לרבות בכל הנוגע למיסוי ולהלבנת הון והוא מבין כי אישורו במסגרת האתר לאמור מהווה תנאי לביצוע העיסקה וכי הצהרה שאיננה אמת עלולה לגרום לסנקציות חוקיות כנגדו בהתאם להוראות הדין. 

 1. החברה רשאית להגביל את העיסקאות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל הנוגע לגובה הסכומים, מדינות היעד, מקבל הכספים או המעביר וכדו'. ההעברה כפופה לאישור החברה, לרבות נכונות הפרטים ועמידה בהוראות כל דין.

 2. לאחר ביצוע הפעולה לא תהיה כל אפשרות למשתמש לבטל אותה. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לאמור וכי טרם ביצוע הפעולה הוא שקל במסגרת שיקוליו את העובדה כי הפעולה היא בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול, לרבות במקרה בו הפעולה שבוצעה כללה טעות שנבעה ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש או בשל טעות סופר של המשתמש או של החברה. המשתמש מצהיר כי טרם מתן אישור לפעולה הוא שב ובדק את כל הנתונים הנוגעים לפעולה ואישר אותם ולפיכך לא תהיה לחברה כל אחריות בכל הנוגע לטענות הנוגעות לאי דיוק בביצוע הפעולה.

 3. ההעברה יכול  ותתבצע באמצעות מערכות החברה ו/או באמצעות מערכות צדדים שלישיים לרבות בנקים ישראלים ו/או זרים ולרבות קרוספודנטים וצדדים שלישיים אחרים.

 4. מאחר וההעברה תלויה בצדדים שלישיים, במערכות מחשוב וכפופה להוראות הדין הישראלי והבינלאומי, יתכן וההעברה לא תבוצע או תבוצע באיחור. לא תהיה לחברה כל אחריות ישירה או עקיפה לכל נזק עקיף או ישיר כתוצאה מאיחור או אי ביצוע כאמור. בכל מקרה אחריותה של  החברה תוגבל לכל היותר לגובה סכום ההעברה.

 5. המערכת תלויה בסוג החומרה ו/או התוכנה בהם המשתמש עושה שימוש וככל שהחומרה ו/או התוכנה לא יהיו תואמים לדרישות המערכת יתכן ויחולו עיכובים בביצוע הפעולה ו/או הפעולה לא תבוצע כלל.

 6. מובהר כי יתכן וסכום התקבול אצל המוטב בפועל ישתנה עקב המרה ו/או עמלת קורספונדנט ו/או עמלת מקבל ההעברה. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לאמור וכי לא יהיו לו כל טענות כלפי החברה בקשר לכך. החברה מתחייבת אך ורק לביצוע ההעברה בגובה הסכום אליו התחייבה ואיננה יכולה להתחייב לסכום שיתקבל בפועל אצל המוטב.

 7. ככל וההעברה תבוצע באמצעות מערכות חברתMoneyGram International  להלן: ("MG"), ידוע למשתמש כי ביצוע הפעולות באמצעות החברה יהיו כפופות בין היתר להוראות חברת MG ולתקנונה לרבות הוראותיה בנוגע להגנת הפרטיות אותם ניתן למצוא בקישור: https://start.moneygram.com/. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין תקנון MG  מובהר כי ההוראות המחמירות יותר תגברנה.

מלחמה בהונאות

 1. החברה ופעילותה כפופות בין היתר לחובת החברה למניעת מעילות והונאות בהתאם להוראות הדין הבינלאומי החלות עליה מכח הסכמים עם צדדים שלישים.

 2. לאור זאת מוזהר המשתמש בנוגע להונאה ו/או תרמית. טרם ביצוע על פעולה ו/או שימוש אחר במערכת לרבות שימוש בשם משתמש, סיסמא וקוד לאתר ולרבות בעת העברת קוד העברה למקבל ההעברה, על המשתמש לסייע ולמנוע מצב שבו יהיה קורבן להונאה או תרמית. בין היתר המשתמש נדרש טרם העברה לבדוק ולוודא את כל הפרטים הקשורים לביצוע הפעולה וככל שהפעולה ו/או העברה עונה על השאלות הבאות להימנע מלבצעה:

  1. האם ההעברה מבוצעת למישהו שהמשתמש אינו מכיר או שאת זהותו אין באפשרותן לאמת?

  2. האם העברה מבוצעת במטרה להוכיח לגורם כל שהוא, שברשות המשתמש משאבים הכלכליים לרכישת רכב או טובין אחרים, או לחלופין לצורך השכרת נכס?

  3. האם המשתמש נתבקש על ידי צד שלישי לספק פרטים חלקיים או מלאים על אודות העברת כספים זו, באמצעות טלפון, דוא"ל, פקס, או דרך אתר אינטרנט?

  4. האם ההעברה מבוצעת במטרה לרכוש טובין/שירות או חיית מחמד באמצעות האינטרנט או בדרך אחרת, במענה להצעה שנשמעת זולה מאוד בהשוואה למחיר השוק או נראית 'טובה מדיי מכדי להיות אמתית'?

  5. האם ההעברה מבוצעת במטרה לאסוף זכייה בפרס או בלוטו, במטרה לקבל כספי ירושה או במטרה לקבל כרטיס אשראי נטען, או לקבל הצעת הלוואה, החזר עמלות בנק או השקעות אטרקטיביות?


 

  1. האם ההעברה מבוצעת בתגובה להצעה באינטרנט, מכתב או שיחת טלפון שבהם התבקש המשתמש לשלוח כספים עבור "הצעת עבודה", עבודה כ"לקוח סמוי" או "צדקה"?

  2. האם ההעברה מבוצעת עבור מישהו במדינת המשתמש או בחו"ל, הטוען כי הוא קרוב של המשתמש הזקוק למזומנים בשל "מקרה חירום" ואין באפשרות המשתמש לאמת באורח עצמאי את זהות המתקשר וכנות טענותיו?

  3. האם ההעברה מבוצעת עבור מישהו שהמשתמש יצר עמו קשר באמעות צ'אט אונליין או באתר דייטים, למטרת עזרה כלכלית? כגון: כרטיס טיסה, חשבונות עבור טיפול רפואי, סיוע לקרוב משפחה, פירעון שיק, השקעה בהזדמנות עסקית וכיוצא בזה.

  4. האם העברה מבוצעת במטרה לרכוש טובין ושירותים ממישהו שהמליץ באופן ספציפי על העברת כספים באמצעות MG כאמצעי התשלום המועדף?

 1. ככל והמשתמש עונה בחיוב על אחת מהשאלות דלעיל, עליו לשקול ואף להימנע מלבצע את ההעברה היות וייתכן שמישהו מנסה לגנוב את כספי המשתמש.

 2. החברה והצדדים השלישיים המעורבים בעסקה לא יישאו באחריות כלשהי אם המשתמש יבחר להתעלם מהאזהרות דלעיל בדבר הונאה ולשלוח כספים בכל זאת לצורך איזו מן המטרות המנויות דלעיל.

שינויים באתר

 1. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את מבנה האתר ואת השירותים ו/או המוצרים הניתנים בו, ואף להפסיקם, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

 2. למשתמש לא תהא שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה או דרישה ביחס לשינויים אלו, או ביחס לשיבושים ו/או קשיים ו/או תקלות שיתרחשו אגב ו/או עקב ביצועם.

 3. החברה אינה מתחייבת כי השירותים באתר יינתנו כסדרם, באופן רציף וללא תקלות, והיא לא תשא בכל אחריות ו/או חבות לליקויים ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או הפסקות, באתר ו/או ברשת האינטרנט מכל סיבה שהיא.

 4. החברה אינה מתחייבת לשמור גיבויים לאתר ו/או למידע המתפרסם במסגרתו, ככל ויהיה כזה והיא תהא רשאית למחוק מידע מן האתר, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

אחריות

 1. השימוש באתר מוצע למשתמש כפי שהוא ("AS IS"). השימוש הינו לשימוש אישי של המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה אינה נושאת באחריות להתאמת האתר והמוצרים בו לצורכי המשתמש.

 2. מאחר וביצוע פעולה תלוי בצדדים שלישיים, במערכות מחשוב וכפוף להוראות הדין הישראלי והבינלאומי, יתכן והפעולה לא תבוצע או תבוצע באיחור. לא תהיה לחברה כל אחריות ישירה או עקיפה לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מאי ביצוע פעולה או איחור בעטיה או בעטיו של צד שלישי.

 3. בכל מקרה אחריותה של החברה תוגבל לכל היותר לגובה סכום העמלה.

 4. החברה, וכן כל מי מטעמה ו/או עבורה, לרבות עובדיה, חבריה, מנהליה, נציגיה, שליחיה, בעליה, תאגידים הקשורים לה והחברות המסועפות אליה וספקיה, לא ישאו בכל אחריות בין במפורש ובין מכללא, ולא יהיו אחראים בשום מקרה ובכל דרך, לכל נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש באתר בכלל ו/או בשל הסתמכות על מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא, חומר, מוצר, תוכנה וכל פרסום אחר המופיעים בהם, בפרט.

 5. החברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או המודעות ו/או המידע המסחרי המתפרסמים באתר ו/או לטיבו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא והחברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו.


 

 1. החברה אינה מתחיבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה למחשבי החברה. במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה ו/או וירוסים, רוגלות ותוכנות זדוניות למיניהן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.

 2. החברה אינה אחראית ולא תשא בכל חבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני, והחברה לא תהא אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר ע"י צד שלישי כלשהו.

 3. האתר מכיל בתוכו קישורים אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים. הקישורים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אלו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי החברה. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך, לרבות אם הקישורים מובילים לאתרים בלתי חוקיים ו/או בלתי מוסריים ו/או פוגעניים וכדו'.

 4. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות הוספת או הורדת מודעות מסוימות, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה משום כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 5. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, אשר ייגרם לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת תנאי השימוש או כל דין. המתשמש ישפה את החברה לפי דרישה ראשונה בגין כל טענה או דרישה כנגדה כאמור, לרבות בכל הנוגע להוצאות משפטיות.

מידע והגנת הפרטיות

 1. החברה פועלת בהתאם להוראות כל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק הלבנת הון התש"ס-2000 והתקנות והצווים על פיו. ידוע למשתמש כי ייתכן וביצוע פעולה ידווח לרשויות המדינה ו/או לצדדים שלישיים הכרוכים בביצוע העסקה ולרשויות החוק הרלבנטיות במדינות להם משתייכים אותם צדדים שלישיים. הדיווח יבוצע בהתאם להוראות החוק ו/או בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה בקשר לכך.

 2. הרשמה לאתר על ידי המשתמש תהווה אישור והסכמה להיכלל ברשימת לקוחות האתר והחברה ולקבל דיוור ישיר מאת החברה. המשתמש רשאי בכל עת לבקש להסיר את פרטיו מרשימת האתר והחברה ולבטל את הדיוור הישיר אליו והחברה תפעל להסרתו מרשימת הדיוור בתוך זמן סביר. למען הסר ספק מובהר כי במקרה כזה תהא רשאית החברה למחוק את חשבון המשתמש.

 3. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע באתר. למשתמש עומדת הזכות לבקש מהחברה שלא תעשה שימוש במידע הקשור אליו וזאת באמצעות פנייה בכתב באמצעות דואר רשום לכתובת החברה. במקרה של פניה כאמור, תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתמש שלא לעשות שימוש באתר אלא בכפוף להסכמתו למדיניות החברה לרבות בכל הנוגע לנושא הפרטיות. כל שימוש של המשתמש באתר, גם לאחר פנייתו כאמור לעיל, תהווה הסכמה להוראות תנאי השימוש, לרבות בנושא הפרטיות. המשתמש אף רשאי לפנות לחברה בכל הנוגע לעיון ותיקון במידע אודותיו המצוי בידי החברה. פניה כאמור תעשה באמצעות פנייה בכתב באמצעות דואר רשום לכתובת החברה.

 4. בנוסף, החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש לאתר לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישים, לרבות מפרסמים. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולעשות שימוש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו וכן לצורך פניה שיווקית ו/או אחרת למשתמש, התאמת האתר למשתמש עצמו ו/או לכלל המשתמשים.

 5. החברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי ההתקשרות שמסר, לרבות כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, SMS וכדו'.


 

 1. החברה תעשה שימוש בפרטי המשתמש בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המשתמש רשאי פנות לחברה בכל הנוגע למידע הנוגע אליו בהתאם להוראות החוק.

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש, לרבות חשיפתם, על פי דין, ולרבות במקרים הבאים:

  1. אם נעשה על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו שימוש בלתי חוקי באתר ו/או הנוגע לאתר.

  2. במסגרת הליכים משפטיים ו/או על פי דרישת כל רשות מוסמכת.

  3. לצורך אכיפת תנאי השימוש.

  4. לצורך הגנת אינטרסים של החברה ו/או מי מטעמה.

 3. במסגרת האתר יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) השומרות מידע הנוגע למשתמש על גבי מחשבו של המשתמש. המשתמש יכול למנוע באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש את השימוש בעוגיות, אך מובהר לו כי הדבר עלול לגרום לפגיעה בחוויית המשתמש שלו באתר.

 4. החברה תהא רשאית לשמור את כל סוגי המידע הנוגעים לשימוש באתר על ידי המשתמש, מכל סוג שהוא, לרבות הפרטים שמסר המשתמש במסגרת רישומו לאתר ו/או במסגרת ביצוע רכישה ו/או רישומי "לוג" הנוגעים לנתוני המשתמש (כדוגמת כתובת IP, זמן שהייה באתר, דפים בהם התעניין וכדו') ולעשות בהם שימוש כמפורט לעיל. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים לצורך ניתוח המידע והמשתמש נותן הסכמתו המפורשת לכך.

 5. ככל ובמסגרת האתר יובאו פרסומות כלשהן שלא מטעם החברה ישירות, מובהר כי הפרסומות הינן באחריות צדדים שלישיים, אשר לחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע אליהן, לרבות בכל הנוגע לאיסוף המידע על ידי המפרסמים האמורים ויוחלו על המשתמש הוראות תנאי השימוש של המפרסמים, לרבות בכל הנוגע למידע הנאסף ולהוראות הגנת הפרטיות והמשתמש יוכל לפעול למול הצדדים השלישיים ככל וימצא לנכון והוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לצדדים שלישיים אלו כנגד החברה.

שמירה על סודיות מידע

 1. פרטי המשתמש, ככל שנמסרים לחברה על ידי המשתמש, וככל ויש צורך בכך, יועברו לחברת כרטיסי האשראי באופן מוצפן.

 2. מסירת פרטי כרטיס האשראי לחברה מהווה אישור והסכמה להעברת המידע לכל אדם וגוף הקשורים לביצוע העיסקה. החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י צדדים שלישיים במידע שיועבר על ידי החברה.

 3. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי של המשתמש לצורך עריכת בדיקות אבטחה  ו/או כדי למנוע שימוש לרעה ו/או כאשר נדרש הדבר על פי דין.

 4. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר לה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטים הנמצאים באתר ו/או במאגרי המידע של האתר.

 5. לפיכך מובהר כי במידה ולמרות אמצעי האבטחה, ייחשפו פרטי המשתמש, עקב חדירות בלתי מורשות, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מגילוי ו/או שימוש במידע הנמסר ע"י המשתמש.

 6. החברה תהא רשאית להעביר את המידע תחת כללי הסודיות הנדרשת לכל העברה לרשויות המדינה ו/או לצדדים שלישיים הכרוכים בביצוע העסקה ולרשויות החוק הרלבנטיות במדינות להם משתייכים אותם צדדים שלישיים.

 

שימוש בלתי חוקי ואסור

 1. המשתמש מתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות:

  1. לא לכתוב כל הודעה, מידע, נתונים או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גם ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

  2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים במהלך ההרשמה לאתר, או בכל זמן אחר בעת ביקור באתר.

  3. לא להכניס מידע לאתר העלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר.

  4. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין.

  5. לא לפרסם מידע פרסומות או מידע מסחרי בכל דרך שהיא.

  6. לא למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.

  7. לא לפגוע בזכויות היוצרים של החברה בכל הנוגע לאתר ולתוכנו, לרבות שכפול, העתקה, הפצה, שידור וכדו' באופן מלא או חלקי.

  8. לא להיכנס לכל יישום ו/או חשבון ו/או קישור שאינם מיועדים למשתמש ו/או שלמשתמש אין אישור להיכנס אליהם ולא לנסות להשיג תכנים או מידע באמצעים אשר לא הועמדו לרשות המשתמש.

  9. לא להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר, או לפגוע באתר או באתר אחר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאתו מהאתר.

  10. לא לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל דרך שהיא.

  11. לא לאסוף, להוריד או להעתיק רשימות של משתמשים או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע זה או להעבירו לצד שלישי כלשהו.

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר.

 3. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או נציגיה ו/או שליחיה ו/או תאגידים הקשורים לה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, עקב פעילות המשתמש באתר ו/או הקשורה לאתר ו/או הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.

 4. למען הסר ספק, אחריות המשתמש כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים.

 5. השימוש באתר הינו אישי ופרטי ועל המשתמש חלה החובה לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא האישיים וכן הקוד הספציפי שניתן לביצוע פעולה. העברת שם המשתמש , הסיסמא ו/או הקוד לאדם אחר, למעט מסירת הקוד למקבל ההעברה, אף אם לא שימשה לצרכים מסחריים, אסורה בהחלט ועלולה לגרום לנקיטת סנקציות והליכים כלפי המשתמשים. מובהר בזאת כי היעדר שמירה על הסיסמאות ו/או הקוד ו/או מכשיר הסלולר בו מותקנת האפליקצייה עלולות לגרום לגניבת זהות המשתמש ו/או שימוש ו/או העברת הכספים לצדדים שאינם קשורים לעסקה והחברה לא תישא בכל נזק הקשור למסירת הקוד ו/או הסיסמא לצדדים שלישיים.

 

 1. על המשתמש חלה החובה ליידע את החברה על כל שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישיים שלו, מיד עם היוודע לו דבר השימוש.

קנין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, לרבות הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, בשם ובסימן המסחרי של החברה ו/או האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת המידע המופיע בו, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר תמונות, איורים, צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, גרפים, טקסט ויישומי תוכנה ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייכות באופן בלעדי לחברה. תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר.

 2. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינ"ל, בכל האמור לעיל, בכל אופן הנוגד את הדין, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעילה כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בכבודה, או בשמה של המפעילה כבעלת זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר.

 3. מסירת מידע לפרסום באתר, באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר, על ידי המשתמש, מהווה הצהרה ואישור של המשתמש כי הוא בעל כל הזכויות הקנייניות הדרושות לשם פרסום המידע, וכי אין כל הגבלה חוקית ו/או אחרת לפרסומו ו/או למתן רשות שימוש בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי.

 

שיתוף